ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ

        กรณีประสบอุบัติเหตุของนักศึกษา
๑. ใช้จากพรบ.รถ (ถ้ามี)
๒. ใช้จากการทำประกันอุบัติเหตุ (ถ้าทำไว้)
๓. เบิกเงินสวัสดิการจากมหาลัย กรณีไม่ได้ทำ หรือเกินจากข้อ ๑ และ ๒

 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ

 

Download บันทึกข้อความ กรณีเสียชีวิต | Download บันทึกข้อความ กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองพัฒนานักศึกษา