ขั้นตอนการรับใบสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์

ขั้นตอนการรับใบสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ได้รับการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่านั้น) วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          – กรณีที่มารับด้วยตนเอง ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรติดรูปอื่นๆ ที่รับรองจากหน่วยงานราชการ 

          – กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมารับแทนตนเอง ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

๑. ใบมอบฉันทะ (ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล เพื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน) สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2562_Proxy_form.pdf

๒. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

          ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องเขียนแบบคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน ๕๐๐ บาท สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2564_Financial_proxies_form.pdf และต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

๑. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

๒. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น

๓. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน