ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์