ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัคร และให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การรับสมัครและเสนอชื่อได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี