ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดประกาศไว้ดังนี้

DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน