ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการรับสมัครและประกาศผลการรับสมัครเสร็จสิ้นทุกรอบแล้วนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๐๗๑/๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับได้ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑ และกำหนดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน