ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา ครั้งที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา ครั้งที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ได้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๐๗๑/๒๕๖๔ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดประกาศ แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน