ประกาศแนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และป้องกัน ชะลอ หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๐๗๑/๒๕๖๔ จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน