การใช้งบประมาณ

จัดทำการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการสัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 910-2563 เรื่องให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ

3. รายชื่อผู้เจ้าร่วมสัมมนาการทบทวนการดำเนินงานการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิจารณาและติดตามการดำเนินงานตามแผนโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ

2. ปฏิทินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ

3. ใบลงทะเบียนโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ

4. รายงานสรุปผลโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564”

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจัดการประชุมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

1. คณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ช่องทางการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (ระบบรับเรื่อง แนะนำ ติชม/ร้องเรียน/สายตรงอธิการบดี)

2. เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

3. Facebook กองนโยบายและแผน

4. LINE กลุ่มต่าง ๆ (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย)เช่น “กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” , “กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

5. ช่องทางการติดต่อสอบถามอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์  ไปรษณีย์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์