การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่  76/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ 2564

บันทึกข้อความ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทเดินรณรงค์

หนังสือเวียน เจตจำนงสุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อวิดีโอ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อวิดีโอให้ความรู้

การติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564