การใช้ทรัพย์สินของราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเผยแพร่แประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น

1. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการจองรถออนไลน์

2. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการจองรถออนไลน์

3. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ขั้นตอนการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเผยแพร่แประกาศและแนวปฏิบัติ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร