ประกาศแนวปฏิบติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563


          ตามประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ส่งผลให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ต้องมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาที่เหมาะสมและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ตามสถานการณ์ที่ต้องมีระบบควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคเรียนที่ 3/2563 เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน