ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และให้บริการแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ไว้ดังนี้

DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔