ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

          ตามที่ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้จัดทำประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ