ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้กำหนดให้สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2564 และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดำเนินการสมัครเพิ่มเติมได้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 071/2564 จึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยกำหนดคุณสมบัติ และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน