ขั้นตอนการใช้งานระบบเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการใช้งานระบบเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

ดาวน์โหลด