รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรืออาจารย์ประจำ

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๔๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ บัดนี้ การเลือกตั้งฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ มีดังนี้

ดาวน์โหลด

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรืออาจารย์ประจำ