ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวทุกคน (เอกสารแนบ 1) ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และดำเนินการจัดส่งเอกสารต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการอัพโหลดในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยช่องทางไปรษณีย์หรือช่องทางการจัดส่งที่สะดวกและปลอดภัยอื่นๆ ทั้งนี้ให้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการรายงานตัวจากแนวปฏิบัติ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ 2) จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน