ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลด

640705List_of_Candidates_for_Provident_Fund_Committee