ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2564


          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://mis.pbru.ac.th/register

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน