ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564


         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น ประกอบกับประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากในพื้นที่ปิดไม่สามารดำเนินการได้ และเพื่อให้การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ของผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ 1 โดยให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวทุกคน ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการจัดส่งเอกสารต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการอัพโหลดในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยช่องทางไปรษณีย์หรือช่องทางการจัดส่งที่สะดวกและปลอดภัยอื่นๆ ทั้งนี้ให้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการรายงานตัวจากแนวปฏิบัติ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ 2) อย่างละเอียด

          อนึ่ง ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ต้องเลือกสาขาวิชาใหม่ (สาขาวิชาเดิมไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้)สามารถเลือกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ที่ QR-Code และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เลือกใหม่ ได้ตามแนวปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2 จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน