ประกาศแนวปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564


          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดให้มีการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ นั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาให้มีสถานะเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศแนวปฏิบัติปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน