มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ระดับ A(92.43)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ผลการปรเมินภาพรวม 92.43 คะแนน ระดับ A  และมีดัชนีด้านการป้องกันการทุจริตและด้านการเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนนเต็ม ระดับ AA  ในส่วนดัชนีด้านอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

คะแนน

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

95.00 – 100.00

AA

85.00 – 94.99

A

75.00 – 84.99

B

65.00 – 74.99

C

55.00 – 64.99

D

50.00 – 54.99

E

0.00 – 49.99

F

ดาวน์โหลดหนังสือประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ได้ที่

https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20210826151421?