ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วนลดค่าเทอม 50 %

ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะกระทำการใด ๆ การกระทำอันใดที่ไม่ตรงกับสถานะที่ระบุอาจส่งผลตามมาภายหลัง

ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. ยืนยันตัวตนในระบบ ฯ ของมหาวิทยาลัย ฯ ภายในวันที่  1 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อ แล้วพบสถานะ  >> มีรายชื่อในการขอรับสิทธิ

ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วดลดค่าเทอมได้ที่  https://unicadx.pbru.ac.th/refund

หากไม่เข้ายืนยันภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว !!

*** หมายเหตุ นักศึกษาที่ยืนยันข้อมูลผิด / หรือต้องการทบทวนสิทธิ สามารถดำเนินการในระบบ ฯ ได้ด้วยตนเอง
โดยหลังจากการยืนยันสิทธิในครั้งแรกจะมีปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” ให้นักศึกษาดำเนินการ

2. อัปโหลดไฟล์เอกสารสำหรับการขอรับส่วนลดค่าเทอม (เริ่มอัปโหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับคืนเงิน ฯ

1. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

2. ไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มี ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา เท่านั้น !

3. ไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเสร็จ) ที่มีชื่อนักศึกษาหรือรหัสนักศึกษา และเลขที่ใบเสร็จชัดเจน

     (กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จ >> ให้ระบุในขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์เอกสารการขอคืนเงิน ว่ายังไม่ได้รับใบเสร็จจากทางมหาวิทยาลัย ฯ)

     (กรณีใบเสร็จหาย >>  ให้ติดต่องานบริหารคลังและทรัพย์สิน โทร : 032-708606 เพื่อดำเนินการต่อไป)

สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %

*** อัปโหลดเฉพาะไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเสร็จ) ที่มีชื่อนักศึกษาหรือรหัสนักศึกษา และเลขที่ใบเสร็จชัดเจน

ติดต่อสอบถามข้อมูล 

>> หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ โทร  091-9350622 / 032-708607

>> หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการคืนเงิน / เอกสารที่ใช้สำหรับการคืนเงิน ติดต่อ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ฯ  โทร 032-708606

>> หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ฯ ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูล โทร 032-708601 ต่อ 1706

*** ขอความกรุณาติดต่อในช่วงวัน – เวลาทำการของมหาวิทยาลัย ฯ

FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับการขอรับสิทธิส่วนลดค่าเทอม 50%

FAQ เงินลดหย่อนที่จะรับจากภาครัฐ

- ถ้าไม่ลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ จะได้เงินลดหย่อนคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่ ?

ตอบ  ไม่ได้ เพราะ

1. เงินที่มาจากรัฐคือเงินกู้ที่รัฐต้องเป็นหนี้ ท่านจะต้องยืนยันเพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ ท่านมีสิทธิที่จะเลือกไม่รับเงินช่วยเหลือนี้ในระบบได้  แต่ถ้าท่านจะขอรับสิทธินี้ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับเงินจากภาครัฐดังกล่าว
2. ระบบการเงินจะดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบผลการเลือกของท่าน
3. การดำเนินการคืนเงินและปรับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะล่าช้า
หากท่านไม่เข้ามาดำเนินการใด ๆ ภายใน  30 ก.ย. 64 จะถือว่าท่าน ไม่ขอใช้สิทธิลดหย่อนใด ๆ จากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย 

- กดยืนยันไปแล้วในระบบ จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ?

ตอบ  ได้  !! โดยท่านสามารถไปที่ระบบ ฯ อีกครั้ง จากนั้นให้ท่านใส่รหัสนักศึกษาจะพบกับ ปุ่ม “ทบทวนสิทธิ”   โดยระบบจะใช้ข้อมูลที่ท่านบันทึกครั้งสุดท้าย  และแก้ไขได้จนกว่าระบบจะล็อคไม่ให้แก้ไขข้อมูลของท่าน (ท่านเข้าระบบแล้วทำรายการไม่ได้)  เนื่องจากว่าข้อมูลนั้นได้ถูกส่งไปดำเนินการเรื่องการเงินแล้ว

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิของตัวเองอย่างไร ?

ตอบ เมื่อเข้าระบบ และสามารถดูสถานะของการดำเนินการ พร้อมจะแสดงสิทธิที่ท่านเลือกรับ

- ถ้าเป็นบุตรข้าราชการ หรือ ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ จะขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่ได้  !! เนื่องจาก นักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการหรือองค์กรที่ได้สิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียน เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการนั้นอยู่แล้ว จึงไม่สามารถขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

- นักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมไปแล้วจะได้รับคืนเงิน 50% ช่วงเวลาใด ?

ตอบ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาไปยังกระทรวง อว.แล้ว(ทุกมหาวิทยาลัยดำเนินการพร้อมกัน) และรอการอนุมัติงบประมาณกลับมา มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียม ทั้งส่วนของรัฐ และส่วนของมหาวิทยาลัย คาดว่าน่าจะภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม จะสามารถโอนเงินส่วนลดงวดแรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการอนุมัติงบประมาณ

- การชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้าสุดเมื่อใดจึงจะได้รับค่าส่วนลดค่าธรรมเนียมตามมติ ครม. ?

ตอบ เนื่องจากงบประมาณที่ ครม.มีมติ อนุมัติจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นงบประมาณจาก พรก.เงินกู้ฯ และครอบคลุมแค่ภาคเรียนที่ 1/2564 เท่านั้น ดังนั้นหากมีการชำระค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่รวดเร็วก็จะส่งผลต่อการคืนค่าธรรมเนียมส่วนลดด้วยเช่นกัน

****** การคำนวณส่วนลดตามมติคณะรัฐมนตรี ******

ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท  ได้ลด 50%
ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ได้ลด 30%
ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ได้ลด 10%
โดยงบประมาณที่ใช้สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา 20% และรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติม 30%

FAQ เกี่ยวกับ Prompt Pay

- เลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชีธนาคาร ….. อยู่ จะสามารถรับเงินคืนได้หรือไม่ ?

ตอบ   เลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน จะผูกบัญชีของธนาคารใดก็ได้ (บัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

- บัญชีที่อยากจะให้เงินเข้า ไปผูกเลข Prompt Pay หมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ จะทำอย่างไร ?

ตอบ  บัญชีธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข + หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกสูงสุด 3 หมายเลข ในเวลาเดียวกัน แต่การคืนเงินในครั้งนี้ มรภ.พบ. จะดำเนินการสั่งจ่ายผ่านเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาดำเนินการผูกบัญชีธนาคาร กับเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน เตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อย

- บัญชี Prompt Payเป็นของบุคคลอื่นได้หรือไม่ ?

ตอบ ไม่ได้ ต้องเป็นของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจาก พรก.เงินกู้ฯ นี้จะส่งเงินไปยังผู้ลงทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อใช้ พร้อมเพย์ของบุคคลอื่น ธนาคารจะปฏิเสธการโอนเงิน เนื่องจากรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อไม่ตรงกัน

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

FAQ เกี่ยวกับ กยศ./กรอ.

- เป็นผู้กู้รายเก่า ไม่ต้องการลดยอดหนี้แต่ต้องการเป็นเงินคืนเข้า Prompt Pay ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ ตามข้อกำหนดของเงินพรบ. เงินกู้จากภาครัฐ และ กรอ. /กยศ.

- ตัวเลือกการยืนยันในระบบ >> เป็นผู้กู้ กยศ./กรอ. หมายความว่าอย่างไร และจะได้รับลดหย่อนหรือไม่ อย่างไร

ตอบ นักศึกษาที่มาเลือกยืนยันว่าเป็นผู้กู้ กยศ./กรอ. (จะได้รับการลดหย่อนเงินกู้อัตโนมัติ) ทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่จะดำเนินการ ทาง มรภ.พบ. และรัฐจะถือว่านักศึกษาขอใช้สิทธิลดหย่อนทั้งสองส่วน (30% จากรัฐบาล +20% ของมหาวิทยาลัย)  (ทั้งนี้ ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส่วนกลาง) จะให้กู้ตามยอดที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับหลังลดหย่อนแล้ว เท่านั้น)

- นักศึกษา กยศ./กรอ. ที่ชำระเงินสดไปแล้วก่อนหน้านี้ จะได้รับเงินคืนอย่างไร

ตอบ  นักศึกษาที่ชำระเงินสดไปแล้วก่อนหน้านี้ ในส่วนแรกจะดำเนินการเหมือนกับนักศึกษาที่ชำระเงินสดปกติก่อน คือ จะดำเนินการคืนเฉพาะส่วนเกินจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เป็นเงินสด ก่อน
         ส่วนเงินที่ได้มาจากการกู้ กยศ. นักศึกษาจะได้คืนก็ต่อเมื่อทาง กยศ. (ส่วนกลาง) โอนเงินกู้มายัง มรภ.พบ. แล้ว ในส่วนนี้นักศึกษาต้องมาดำเนินการขอคืนเงินส่วนนี้อีกรอบนึงตามขั้นตอนปกติ (เนื่องจากนักศึกษาบางคน ทาง กยศ. อาจจะไม่อนุมัติการกู้ส่วนค่าเทอม หรือ การอนุมัติกู้ยืมทั้งหมดไม่สำเร็จ หรือ มีส่วนต่างที่ต้องชำระหลังจากเงินกู้เข้าสู่ระบบ)

FAQ เกี่ยวกับ ทุนการศึกษา

- ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สามารถขอรับสิทธิได้หรือไม่ ?

ตอบ  แล้วแต่กรณีของทุนที่ได้รับ
1. กรณีที่นักศึกษาได้รับทุน 100 % (ไม่ว่าจะเป็น ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน หรือ ทุนของมหาวิทยาลัย ฯ) ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิส่วนลด
2. กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน สามารถขอรับสิทธิส่วนลดได้ในส่วนที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง

ตามมติ ครม. โครงการนี้ช่วยเหลือเฉพาะนักศึกษาผู้ไดัรับผลกระทบที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนแบบให้เปล่า / ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน อยู่แล้ว จึงไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบ

- เข้าระบบแล้ว ไม่สามารถยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดได้เนื่องจากระบบแจ้งว่า >> ท่านเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนของรัฐบาล / เอกชน / มหาวิทยาลัย ฯ แต่ต้องการขอรับสิทธิ เนื่องจากเป็นนักศึกษาทุนที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเองต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ  รีบดำเนินการติดต่อกองพัฒนานักศึกษา  โทร 032-708610 ต่อ 1802 เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับทุนการศึกษาของท่านอีกครั้ง