ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565


            ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 8 /2564 เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติแผนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และแผนรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2564 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา (เรียนดี และความสามารถพิเศษ) และประเภทรับตรงอิสระ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร กำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน