ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเลื่อนเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเลื่อนเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย


            ตามที่สถานการณ์วิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ระบาดในประเทศไทยระลอกที่ 3 นั้น อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 (49)/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์จากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน นักศึกษาหอพักภายในและครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

แบบฟอร์มรับเงินคืน

แบบฟอร์มยืนยันโอนสิทธิ์

แบบฟอร์มใบลาออก

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเลื่อนเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน