ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564


          ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1472/2564 การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งเพิ่มเติมที่ 1467/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบให้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาประเภทการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ในช่วงสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน