ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

DOWNLOAD ประกาศฯ

1635758724

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน