ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง  ขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        ประกาศขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากเดิมกำหนดการรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครและเสนอชื่อแล้วและไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการ-จัดการ จึงมีมติให้ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรต่อไปอีกจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ

DOWNLOAD ประกาศฯ

1635760673