ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

          คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังต่อไปนี้  
                    หมายเลข 1 อาจารย์กุศล  ช่วงบุญศรี
          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 13.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.pbru.ac.th/elections  และประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

641102ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์ฯสายวิชาการ