ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

          คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแล้ว จึงขอประการายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้  หากท่านใดตรวจสอบพบว่ารายชื่อไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สามารถทักท้วงได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 13.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.pbru.ac.th/elections  และประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

641102ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯสายวิชาการ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน