ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564


          ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เกี่ยวกับการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา เป็นกรณีพิเศษนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน