ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ได้เปิดกล่องรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

DOWNLOAD ประกาศฯ

1637744277

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน