ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ภาคการศึกษาที่ 2/2564


            เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรองรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยมติคณะกรรมบริหารวิชาการ ครั้งที่12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2281/2524 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) วันที่ 16 ธันวาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน