มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2021

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดอันดับที่ 239 มหาวิทยาลัยโลก จาก 956 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และ ติดอันดับ 16 จาก 39 มหาวิทยาลัยไทย  อันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI GreenMetric World University Rankings” จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดย University of Indonesia (UI) โดยได้คะแนนรวมที่ 7,000 คะแนน

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/ranking-by-country-2021/Thailand

          UI GreenMetric World University Rankings เป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ