ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม ซึ่งกระบวนการรับสมัครและการตรวจสอบการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชุดที่ 1 กำหนดการสอบและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชุดที่ 2 กำหนดการสอบและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) อย่างละเอียด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน