ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ดาวน์โหลดประกาศ

650202รายชื่อผู้มีสิทธืออกเสียงเลือกตั้งsenate-compressed