ประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

          บัดนี้การเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) ได้แก้ อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดประกาศ

650215ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สายวิชาการ