ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

           ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี