ประกาศการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563


          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ อว 0634.41/ว 348 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และตามมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2565วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 

          ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

          ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

          แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

          แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน