การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานยืดถือปฏิบัติ

เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น

1. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการจองรถออนไลน์

2. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคคลากรภายนอก

3. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ขั้นตอนการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน