ประกาศการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก

            ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 007/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงขอประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก

ดาวน์โหลดใบสมัครและเสนอชื่อคณบดีมนุษย์ฯ-2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก