ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก

            ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก

DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก