ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565


          ตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปีตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน