ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2565


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์เอกสารการรายงานเอกสารเพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ https://reg.pbru.ac.th/ โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการแนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/ เมนู “คู่มือการใช้งาน” หน้า 21-28 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2565 และขอให้ผู้ยืนสิทธิ์ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ส่งเอกสารรายงานตัวต้นฉบับ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน