รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565


        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา และเพื่อเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำ ปีการศึกษา 2565 ดังเอกสารแนบ 1 และขอให้ศึกษาแนวปฏิบัติในการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

Pre-test_2565

****นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ****

1.การแต่งกายของนักศึกษา

           นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ

          1)บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่มีภาพถ่ายและออกให้โดยหน่วยงานของทางราชการ

          2)ปากกาน้ำเงิน 3)ดินสอดำชนิด 2 บี ขึ้นไป

          4)ยางลบ

3.ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

          1)นักศึกษาต้องจำรหัสนักศึกษาได้ เนื่องจากต้องใช้ในการเขียนในกระดาษคำตอบ

          2)นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบให้พร้อม ไม่อนุญาตให้ยืมกันในห้องสอบ

          3)ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังผ่านเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที ในวิชานั้น ๆ

          4)ไม่อนุญาตให้พูดคุยกับผู้เข้าสอบอื่นหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว หากมีคำถามให้สอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น

          5)หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา นักศึกษาจะต้องนั่งรอในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ

          6)ห้ามนำข้อสอบและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็จขาด

          7)ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือเผยแพร่แบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบ

          8)หากพบการทุจริตในการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ คณะกรรมการคุมสอบมีอำนาจให้นักศึกษายุติการสอบและเชิญออกจากห้องสอบทันที

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน