การส่งผลตรวจ ATK ก่อนการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

การส่งผลตรวจ ATK ก่อนการเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565


นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนต้องส่งผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (Self Antigen Test Kit) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ โดยถ่ายรูปผลตรวจคู่กับบัตรประชาชน (ปิดเลขบัตรประชาชน) ระบุชื่อ และวัน-เวลาที่ตรวจให้ชัดเจนและยืนยันข้อมูลตามแบบ Google froms ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด

สามารถตอบ Google froms ที่ได้ลิ้งก์  https://forms.gle/3mVYNT1AA5xQc2aj7  หรือ แสกน QR CODE

*** หากไม่ส่งผลตรวจ ATK ตามกำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

 

 

>> ดูประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
      CLICK เพื่อดูประกาศฯ !!

 

>> แผนแผนผัง / อาคาร / ห้องสอบ 

  •  กองอำนวยการ อยู่ที่อาคารหมายเลข 18

  •  ห้องสอบ SUxxx อยู่อาคารหมายเลข 25

  •  ห้องสอบ 23xx อยู่อาคารหมายเลข 23

  •  ห้องสอบ 33xxx อยู่อาคารหมายเลข 33