ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ(PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ(PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565


          ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลคะแนนการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement test) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อในเอกสารแนบ 1 โดยผู้สอบผ่านตามรายชื่อในเอกสารแนบ 1 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

รายวิชา

สำหรับนักศึกษา

2220211 ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐานสากล 1

1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

กรณีผู้เข้าสอบที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1

สามารถตรวจสอบ และขอทราบผลคะแนนได้ที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน