ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕


         ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน