ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างของคณะมนุษยฯ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

         ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1126/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ บัดนี้ได้สิ้นสุดการับสมัครแล้ว คณะกรรมการฯ จึงได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  และให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครฯ ดังต่อไปนี้
              หมายเลข 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฎฐ์ ทรัพย์นาวิน

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 14.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.pbru.ac.th/elections  และประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

650831ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งฯ